Các hệ đào tạo

17 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Giáo dục FPT đã bao phủ các cấp học từ THPT đến đào tạo sau đại học, triển khai nhiều địa điểm trong và ngoài nước, với các lĩnh vực đào tạo đa dạng.

1. Chương trình THPT

2. Chương trình Cao đẳng/Hướng nghiệp

3. Chương trình Đại học

4. Chương trình sau Đại học

5. Các chương trình đào tạo ngắn hạn