Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 327


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 KỸ SƯ GIÁM SÁT MEP Xây dựng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2 17/01/2018 28/02/2018
2 KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG Xây dựng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 17/01/2018 28/02/2018
3 CB Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 10/01/2018 31/01/2018
4 CB Nhân sự Nhân sự Đại học FPT Cần Thơ 1 11/01/2018 31/01/2018
5 Kế toán trưởng Kế toán - Tài chính Đại học FPT Cần Thơ 1 10/01/2018 31/01/2018
6 CB Tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT Hà Nội 2 11/01/2018 31/01/2018
7 CB Quan hệ doanh nghiệp Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
8 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
9 Nhân viên Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 09/01/2018 10/02/2018
10 Nhân viên Thiết kế Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 09/01/2018 10/02/2018
11 CB PR Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 04/01/2018 31/01/2018
12 Chuyên viên Phân tích Kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 03/01/2018 31/01/2018
13 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 11/12/2017 31/12/2017
14 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Đắk Lắk 3 05/12/2017 31/12/2017
15 Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 05/12/2017 31/12/2017
16 Giảng Viên Hệ Thống Thông Tin Thuộc Bộ Môn CF/SE/ITs/IA Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 10 05/12/2017 31/12/2017
17 Cán bộ Khảo thí Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/12/2017 31/12/2017
18 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/12/2017 31/12/2017
19 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành chính - Điện Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/12/2017 31/12/2017
20 Cán Bộ Hành Chính Hành chính Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 3 05/12/2017 31/12/2017