Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 381


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Tuyển gấp Cán bộ điều phối đào tạo (Giáo vụ) Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 03/05/2018 20/05/2018
22 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 1 17/05/2018 30/05/2018
23 CB Nhân sự (quan hệ lao động) Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 17/04/2018 30/04/2018
24 CB Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 17/04/2018 30/04/2018
25 CB kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 1 17/04/2018 20/05/2018
26 Giảng viên Management Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 6 06/04/2018 30/04/2018
27 CB Phát triển cá nhân Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 03/04/2018 20/05/2018
28 Biên tập viên (tiếng Anh) Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/04/2018 30/04/2018
29 CB Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 30/03/2018 30/04/2018
30 CB Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 2 29/03/2018 15/04/2018
31 CB Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 1 23/03/2018 30/04/2018
32 Nhân viên QA Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 10/04/2018 05/05/2018
33 CB Tuyển sinh quốc tế Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1 19/03/2018 31/03/2018
34 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 19/03/2018 15/04/2018
35 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành chính - Điện Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1 10/04/2018 05/05/2018
36 Cán bộ Tư vấn - Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/03/2018 31/03/2018
37 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/04/2018 05/05/2018
38 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 10/04/2018 05/05/2018
39 Cán bộ Quan hệ quốc tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 13/03/2018 31/03/2018
40 Nhân viên Thư viện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1 07/03/2018 31/03/2018