Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 381


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 CB Quan hệ doanh nghiệp Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
62 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 05/01/2018 31/01/2018
63 Nhân viên Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 06/03/2018 31/03/2018
64 Nhân viên Thiết kế Thiết kế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2 23/01/2018 28/02/2018
65 CB PR Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1 04/01/2018 31/01/2018
66 Chuyên viên Phân tích Kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 03/01/2018 31/01/2018
67 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1 11/12/2017 31/12/2017
68 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Đắk Lắk 3 23/01/2018 28/02/2018
69 Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 23/01/2018 28/02/2018
70 Giảng Viên Hệ Thống Thông Tin Thuộc Bộ Môn CF/SE/ITs/IA Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 10 10/04/2018 05/05/2018
71 Cán bộ Khảo thí Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 05/12/2017 31/12/2017
72 Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 23/01/2018 28/02/2018
73 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành chính - Điện Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 13/03/2018 31/03/2018
74 Cán Bộ Hành Chính Hành chính Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 31/01/2018 28/02/2018
75 Cán Bộ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2 07/03/2018 31/03/2018
76 CTV Tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 20 04/12/2017 31/12/2017
77 Giảng viên nhiều bộ môn Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 15 15/11/2017 31/12/2017
78 Giảng viên nhiều bộ môn Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 20 15/11/2017 31/12/2017
79 CB Kỹ thuật giám sát cây xanh Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1 29/11/2017 31/12/2017
80 CB Tuyển sinh quốc tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 29/11/2017 15/12/2017