Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
21 Trưởng Ban Tuyển sinh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1
22 Chuyên viên Phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 2
23 Cán bộ Tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
24 Cán bộ Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
25 Cán bộ IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
26 CB Marketing Online Marketing Online Đại học FPT Hà Nội 1
27 Kế toán tổng hợp Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
28 English Teacher (Giảng viên thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
29 Cán bộ Digital Marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
30 Cán bộ Tuyển sinh Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 2
31 Giảng viên PR Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
32 Giảng viên Marketing & Sales Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
33 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
34 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
35 Cán bộ Phát triển cộng đồng Mentor (Cộng tác viên) Giáo dục Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 1
36 Giảng viên CNTT (bộ môn CF) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 5
37 Cán bộ Hành chính Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 1
38 Cán bộ nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ
39 CB Công tác học sinh Dịch vụ khách hàng Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
40 CB Marketing Online (Kỹ thuật Facebook Ads) Marketing Online Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1