FPT Education

FULogo

Sinh viên quốc tế

Dài hạn

  • Các chương trình
  • Đại học FPT:
 

Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết
   
  • Đại học Greenwich (Việt Nam):
 

Công nghệ Thông tin

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết
   
  • Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam):
 

Công nghệ Thông tin

Chi tiết

Kinh doanh

Chi tiết
   

Ngắn hạn

  • Các chương trình
 

Học kỳ nước ngoài

Chi tiết

Thực tập quốc tế

Chi tiết

Exchange Semester

Chi tiết

Remote Internship

Chi tiết

Study tour

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

   
  • Học phí
 

Tùy thuộc chương trình