FPT Education

FULogo

Sinh viên quốc tế

Dài hạn

  • Các chương trình
  • Đại học FPT:
 

Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết
   
  • Đại học Greenwich (Việt Nam):
 

Công nghệ Thông tin

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Công nghệ Thông tin (Top-up)

Chi tiết

Quản trị Kinh doanh (Top-up)

Chi tiết
   
  • Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam):
 

Công nghệ Thông tin

Chi tiết

Kinh doanh

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Tháng 1, tháng 5, tháng 9 hằng năm

Chi tiết
   
  • Học phí
 

Từ 8,550 USD - 20,071 USD / khóa

Chi tiết
   

Ngắn hạn

  • Các chương trình
 

Học kỳ nước ngoài

Chi tiết

Thực tập quốc tế

Chi tiết

Ngoại ngữ chuyên sâu

Chi tiết

Tình nguyện vì cộng đồng

Chi tiết

Study tour

Chi tiết

IT Training

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh
 

Hàng tháng

   
  • Học phí
 

Tùy thuộc chương trình