FPT Edu - Tin tức chung

Thông báo về kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

28/06/2022
Bùi Linh Phương
691

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ Thông báo số 165/ĐHFPT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-ĐHFPT ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm Giáo sư - Phó giáo sư năm 2022;
Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng xét bổ nhiệm Giáo sư - Phó giáo sư năm 2022.
Trường Đại học FPT thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 như sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký bổ nhiệm Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm Kết quả
1 Phan Duy Hùng Phó giáo sư Công nghệ thông tin

Đạt

(100% số phiếu đồng ý)

2 Trần Thị Chung Toàn Phó giáo sư Ngôn ngữ học

Đạt

(100% số phiếu đồng ý)

3 Nguyễn Tân Ân Phó giáo sư Giáo dục học

Đạt

(100% số phiếu đồng ý)

4 Đào Thị Thanh Lam Phó giáo sư Kinh tế

Đạt

(100% số phiếu đồng ý)

Trường Đại học FPT thông báo đến các đơn vị và các cá nhân trong toàn Trường để biết. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi văn bản về Trường Đại học FPT, khu CNC Hòa Lạc, km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) đến hết ngày 12/7/2022.

691

Nhân vật