FPT Edu - Tin tức chung

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

16/05/2022
Huỳnh Lệ Thục Anh
1014

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh  Giáo sư, Phó Giáo sư;
Căn cứ vào tình hình thực tế và vị trí việc làm tại Trường Đại học FPT;
Trường ĐH FPT thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 như sau:


1. Nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:

STT

Ngành/chuyên ngành

Số lượng

Giáo sư

Phó Giáo sư

 1

Công nghệ thông tin

 

01

 2

Ngôn ngữ học

 

01

3

Giáo dục học

 

01

4

Kinh tế   01

 

2. Điều kiện bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:
- Ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường ĐH FPT.
- Ứng viên đã được Cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh GS, PGS và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường. Cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động.
- Có nguyện vọng được bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường.

3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư gồm:
- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/ Phó Giáo sư (theo mẫu).
- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.
- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư.
- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).
Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật


Trường ĐH FPT thông báo đến các nhà giáo có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Trường ĐH FPT được biết và gửi hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm về Ban Nhân sự - Phòng 506R, Toà nhà Alpha, Trường ĐH FPT, Khu CNC Hoà Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội trước ngày 25/05/2022.

1014

Nhân vật