Đảm bảo chất lượng

Triển khai xây dựng hệ thống tài liệu theo ISO 21001:2018 cho FSC, Greenwich Việt Nam và FPL toàn quốc

04/03/2022
Hà Hải Ngân
5105

Ban Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT đã và đang phối hợp với các đơn vị FPT School, Greenwich Việt Nam và Cao đẳng FPT Polytechnic xây dựng bộ quy trình chất lượng theo ISO21001:2018. Kế thừa nội dung của 13 quy trình chất lượng đã được nghiên cứu, xây dựng và triển khai cho Đại học FPT Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, bộ quy trình xây dựng cho Khối FPT School, Greenwich Việt Nam và Cao đẳng FPT Polytechnic sẽ đi sâu vào những nội dung mang tính đặc thù của từng cơ sở nhưng vẫn đảm bảo tính khái quát chung của Tổ chức giáo dục FPT.

Ban Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT đã và đang phối hợp với các đơn vị FPT School xây dựng bộ quy trình chất lượng theo ISO21001:2018

Bộ quy trình chất lượng áp dụng tại các đơn vị gồm các quy trình chất lượng áp dụng chung toàn Tổ chức Giáo dục FPT (như hoạt động Lãnh đạo, Nhân sự, Cơ sở vật chất, Đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu khoa học, Truyền thông thương hiệu…) và các hoạt động cụ thể tại các khối như Đào tạo, Tuyển sinh, Phát triển chương trình, Đời sống học sinh, Quan hệ đối tác... Các quy trình được xây dựng xoay quanh việc trả lời 05 câu hỏi trọng tâm:

  1. Mục đích xây dựng quy trình để làm gì?
  2. Đối tượng chính nào ảnh hưởng đến quy trình?
  3. Yêu cầu/mục tiêu chất lượng hướng đến cho từng đối tượng là gì?
  4. Cần thực hiện hoạt động nào để đạt được yêu cầu/mục tiêu hướng đến?
  5. KPIs chất lượng cho từng hoạt động như thế nào?

Bộ quy trình chất lượng được xây dựng trên quan điểm tiếp cận hoàn toàn mới: Quy trình sẽ không quy định chi tiết theo hướng cầm tay chỉ việc cho từng hoạt động mà chú trọng đưa ra những yêu cầu chất lượng cần đạt được cho từng hoạt động nhằm đảm bảo đạt được định hướng chất lượng của FPT Edu “làm tốt và làm tốt hơn”. Theo đó, cán bộ hoàn toàn chủ động tạo ra sản phẩm/kết quả có chất lượng, định hướng “làm tốt và làm tốt hơn” sẽ dần dần thay thế cho định hướng “làm đúng và làm đủ”.

Dự kiến các quy trình này được ban hành vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2022 và áp dụng tại các cơ sở FPT School, Greenwich Việt Nam trên toàn quốc.

5105

Nhân vật