Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học FPT công bố báo cáo ba công khai

31/01/2022
Hà Hải Ngân
2882

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tọa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học FPT công bố báo cáo ba công khai. 

Báo cáo 03 công khai năm 2020-2021

Báo cáo 3 công khai 2020 - 2021 | Biểu 17 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Báo cáo 3 công khai 2020 - 2021 | Biểu 18 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Báo cáo 3 công khai 2020 - 2021 | Biểu 19 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Báo cáo 3 công khai 2020 - 2021 | Biểu 20 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Báo cáo 3 công khai 2020 - 2021 | Biểu 21 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Báo cáo 03 công khai năm 2019-2020

Công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính năm 2019-2020 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Báo cáo 03 công khai năm 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Công khai thông tin về đội ngũ GV cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

Công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính năm 2018-2019 - Gallery - Tổ chức Giáo dục FPT

2882

Nhân vật