Đảm bảo chất lượng

ISO 21001:2018 có gì khác với ISO 9001:2015

09/12/2020
Huỳnh Lệ Thục Anh
3749

Sau hơn 1.5 năm nghiên cứu và phát triển, Tổ chức Giáo dục FPT đã thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác Quản lý chất lượng thông qua việc chuyển dịch từ ISO 9001:2015 sang ISO 21001:2018. So với tiêu chuẩn ISO 9001, việc triển khai áp dụng ISO 21001:2018 có 3 điểm khác biệt lớn có thể tạo nên những thay đổi rõ rệt trong việc tăng cường chất lượng của Tổ chức Giáo dục FPT: phạm vi áp dụng, cách thức tiếp cận và hệ thống tài liệu.

 

Phạm vi áp dụng: Nếu ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn áp dụng đại trà cho tất cả các Doanh nghiệp, Tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thì ISO 21001:2018 lại được thiết kế và phát triển dành riêng cho các đơn vị, tổ chức giáo dục. Do vậy, ISO 21001:2018 sẽ có nhiều nguyên tắc, cách tiếp cận, yêu cầu và quy trình mang tính tập trung và cụ thể, sát với hoạt động của một Tổ chức Giáo dục hơn.

 

Cách thức tiếp cận: trong quá trình triển khai ISO 9001:2015 sử dụng cách tiếp cận theo quy trình, còn ISO 21001:2018 tiếp cận theo định hướng chất lượng. Cụ thể, ISO 9001:2015 tập trung vào từng bước trong quy trình, đảm bảo quy trình được thực hiện một cách đúng, đủ, bài bản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc này có thể làm mất khả năng chủ động và sáng tạo của người thực hiện, khiến cho chất lượng sản phẩm chỉ dừng ở mức độ vừa phải, không có sự cải tiến. Khác với ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 hướng sự tập trung đến các đối tượng quan trọng, xác định và kiểm soát các hoạt động chủ yếu/quan trọng liên quan đến đối tượng đó, từ đó đưa ra các sản phẩm sát với yêu cầu hơn, có chất lượng tốt hơn. Nói cách khác, ISO 9001:2015 yêu cầu “làm đúng và làm đủ”, trong khi ISO 21001:2018 yêu cầu “làm tốt và tốt hơn nữa”.

 

Hệ thống tài liệu: Trên cơ sở chuyển đổi cách tiếp cận, chuyển từ tiếp cận theo quy trình sang tiếp cận theo định hướng chất lượng, cách xây dựng hệ thống tài liệu cũng được thay đổi, tạo nên điểm khác biệt thứ 3 giữa ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018. Trước đây, dựa trên ISO 9001:2015, hệ thống tài liệu cũ của FPT Edu đưa ra chi tiết các quy định và hướng dẫn cụ thể về các công việc phải thực hiện, các bước trong quy trình làm việc và yêu cầu Cán bộ/ Cơ sở thực hiện phải tuân thủ đầy đủ những nội dung trong tài liệu đã nêu ra. Với sự chuyển dịch sang ISO 21001:2018, hệ thống tài liệu mới sẽ được xây dựng theo nguyên tắc: xác định đối tượng quan trọng, đưa ra các yêu cầu và mục tiêu về chất lượng dựa trên các đối tượng đó, xác định các hoạt động chính để đạt được mục tiêu và yêu cầu. Tài liệu được xây dựng theo ISO 21001:2018 không hướng dẫn cách thức hay các bước cụ thể trong việc triển khai các hoạt động, do vậy Cán bộ/ cơ sở thực hiện phải chủ động trong việc sáng tạo để tạo ra và cải tiến sản phẩm.

 

Như vậy, với việc dịch chuyển toàn bộ sang ISO 21001:2008, Tổ chức Giáo dục FPT đã thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy trình Quản trị chất lượng, để từ đó tạo tiền đề cho tăng trưởng mạnh mẽ toàn Tổ chức trên cơ sở tăng cường chuẩn chất lượng xuyên suốt các bậc đào tạo: từ Tiểu học tới Sau Đại học.

Thục Anh

3749

Nhân vật