FPT Edu - Tin tức chung

Các mức thưởng dành cho bài báo ISI/ Scopus của CBGV FPT Edu

19/08/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
461

Người FPT Edu có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và danh mục SCOPUS sẽ nhận được các mức thưởng từ 20 - 100 triệu đồng dựa trên phân loại Q của Scimago.

 

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

461

Tin sự kiện

Nhân vật