FPT Edu - Tin tức chung

Checklist cho một bài báo cáo khoa học “đúng chuẩn” ICISN 2022

29/10/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
767

CBGV và HSSV FPT Edu khi nộp báo cáo nghiên cứu khoa học tại Hội nghị về Mạng & Hệ thống thông minh ICISN 2022 cần lưu ý các gạch đầu dòng về lĩnh vực, tiêu chí, trình bày và thời hạn nộp bài.

Caption

 

Lĩnh vực của bài báo cáo

Để được lựa chọn báo cáo tại Hội nghị ICISN 2022, báo cáo nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: Mạng di động & không dây; Mạng máy tính & truyền thông phân tán; Cơ sở của Khoa học máy tính, Xử lý giọng nói & ngôn ngữ trí tuệ tính toán; Các kỹ thuật phần mềm; Các kỹ thuật máy học; Phân tích dữ liệu lớn; Hệ thống cảm biến & IoT; Các hệ thống AI; Điều khiểu robotic & tự đống hoá, Hệ thống điện tử thông minh; Xử lý tín hiệu; Kỹ thuật vi sóng, Ăng-ten & Truyền sóng.

 

Tiêu chí chất lượng

Để được công nhận là một báo cáo khoa học có tính mới mẻ, bài cáo cáo không được phép trùng lặp quá 15% với các nghiên cứu trước đó

 

Trình bày & nộp bài

Bài nghiên cứu khoa học phải được trình bày bằng tiếng Anh từ 6 -10 trạng theo định dạng Springer và được submit trước thời hạn 10/11/2021.

 

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

767

Nhân vật