Video

FPT Educamp 2014

12/10/2017

FPT EduCamp - hội thảo mở về giáo dục đầu tiên của ĐH FPT, dành cho các nhà quản lý giáo dục và đào tạo, giảng viên, cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong nội bộ FPT. Tới với Educamp để chia sẻ, giao lưu, kết nối và cùng thay đổi. Đăng ký tham gia chương trình tại: http://educamp.fpt.edu.vn/

1301